YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Suomen Friisiläishevosyhdistys ry, kotipaikka Nurmijärvi.
  Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää epävirallista
  englanninkielistä nimeä FFHA (Finnish Friesian Horse Association).
  2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää friisiläishevosten
  tunnettavuutta, käyttöä ja jalostusta Suomessa. Yhdistys ylläpitää
  jäsenrekisteriä ja tietokantaa jäsentensä friisiläishevosista sekä
  yhdistyksen nettisivuja. Yhdistys järjestää friisiläishevosiin
  liittyviä opetus, valmennus-, kilpailu-, neuvonta- ja
  kasvatustilaisuuksia.
  Yhdistys toimii emokantakirjan (KFPS) alaisena yhdistyksenä.
  Yhdistys toimii myös Suomen Ratsastajainliiton alaisena
  jäsenseurana.
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii liittymis- ja jäsenmaksun
  jäseniltä. Yhdistys voi myös – hankittuaan tarvittaessa asianomaisen
  luvan – ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
  sekä järjestää arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi omistaa
  toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
  3. Jäsenet
  Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai
  taho, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea
  yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
  Yhdistyksellä on neljänlaisia jäseniä:
  SFHY:n jäseniä, jotka kuuluvat vain Suomen
  Friisiläishevosyhdistykseen;
  SFHY+SRL jäseniä, jotka kuuluvat sekä Suomen
  Friisiläishevosyhdistykseen että SFHY jäsenseuran kautta Suomen
  Ratsastajainliittoon;
  SFHY+KFPS jäseniä, jotka kuuluvat sekä Suomen
  Friisiläishevosyhdistykseen, että KFPS:iin ; SFHY+SRL+KFPS jäseniä,
  jotka kuuluvat sekä Suomen Friisiläishevosyhdistykseen, että SFHY
  jäsenseuran kautta Suomen ratsastajainliittoon sekä KFPS:iin.
  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
  esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
  huomattavasti edistänyt tukenut ja yhdistyksen toimintaa.
  4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
  kirjallisesti (kirjeellä tai sähköpostilla) hallitukselle tai sen
  puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
  merkittäväksi pöytäkirjaan.
  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
  erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
  vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
  5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
  suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen
  hallitus. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita
  jäsenmaksuja.
  6. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa
  valitut puheenjohtaja ja 2-6 jäsentä.
  Puheenjohtaja valitaan toimikaudeksi kerrallaan ja hallitus valitaan
  kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan niin että puolet hallituksen
  jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa
  puolet arvan perusteella. Erovuoroiset voivat asettua ehdolle
  uudelleen, mikäli erovuoroisten tilalle ei ole riittävästi uusia
  jäseniä. Puheenjohtajana voi toimia sama henkilö korkeintaan kolme
  vuotta peräkkäin.
  Hallitustoimintaan tulee olla mahdollisuus osallistua kaikilla
  jäsenillä. Hallituksen jäsenet tulee valita eri puolilta Suomea,
  jolloin he voivat toimia alueellisina vaikuttajina friisiläisen
  hevosrodun tunnettavuuden kannalta ja edistää yhdistyksen
  alueellista toimintaa.
  Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
  keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
  tarvittavat toimihenkilöt.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
  varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
  tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
  on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
  puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
  Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenohtaja,
  varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.
  8. Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
  on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen
  kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
  lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
  hallitukselle.
  9. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistys järjestää kevät- ja syyskokoukset. Syyskokous pidetään
  loka-joulukuussa ja kevätkokous helmi-huhtikuussa hallituksen
  määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua
  hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse
  taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
  kokouksen aikana tai ennen kokousta.
  Yhdistyksen kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni.
  Yhdistyksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa kirjallisesti tai
  sähköpostitse antamallaan valtakirjalla yhdistyksen muun varsinaisen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa.
  Valtakirjat on esitettävä tarkastettavaksi ennen kokouksen
  alkamista. Kukin varsinainen jäsen voi valtakirjalla käyttää
  enintään yhtä viidesosaa (1/5) kokouksessa edustettuina olevista
  äänistä.
  Ylimääräinen kokous pidetään, kunyhdistyksen kokous päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus
  pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on
  jokaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi
  ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole
  toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
  annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
  enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
  puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
  kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsu julkaistaan myös yhdistyksen
  kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
  11. Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavasiat :
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
  lausunto.
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  8. kokouksen päättäminen
  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat :
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
  seuraavan vuodelle
  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-6)
  7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle
  varatoiminnantarkastaja
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  9. kokouksen päättäminen
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
  varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
  kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
  sisällyttää kokouskutsuun.
  12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
  tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
  enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
  sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
  tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
  määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
  sen varat samaan tarkoitukseen.